Franeker

Nieuwsbrief oktober 2023

Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 19 oktober a.s.

Geacht(e) lid(leden),

Verzoek: Zou u de contributie, ad € 20,= per persoon, zo spoedig mogelijk willen overmaken op
NL69RABO0132314088 tgv NUT Franeker o.v.v. contributie en uw postcode en huisnummer

Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 19 oktober a.s.
Locatie “Bloemketerp”.
Aanvang 19.30 uur. Leden betalen deze avond geen entree.
Niet-leden zijn na afloop van de vergadering welkom en betalen € 10,=.

Agenda jaarvergadering:

 1. Opening door de voorzitter, de heer S. de Jong
 2. Verslag van de vorige jaarvergadering d.d. 26 oktober 2022 *
 3. Financieel verslag 2022-2023 *
 4. Verslag van de kascontrolecommissie, bestaande uit mevr. A. Bosch en mevr. E. de Boer
 5. Benoeming reservelid van de kascontrolecommissie
 6. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet-herkiesbaar zijn de voorzitter, de heer S. de Jong en de secretaris, de heer H. H. Albronda
  Kandidaten zijn:
  voorzitter: de heer J. Pottinga
  secretaris: mevr. A. Pouw
  penningmeester: mevr. L. Hartman
  Tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor de aanvang van de vergadering worden aangemeld.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting
* de stukken liggen ter inzage op de bestuurstafel

Na de vergadering treedt voor ons op: “Gerard en Compagnie” met een muzikaal programma rond
dichteres Emily Dickenson : “Emily, onbekend voor de wereld “.
Zie voor meer info hun website.

Graag tot ziens op 19 oktober.
Het bestuur.
Volgende Nutsavond: vrijdag 17 november

Activiteiten


Archief

06-04-2023
Programma 2023-2024: Voorwoord

Hierbij het nieuwe programma voor het seizoen 2023-2024. Volgens ons zijn we er in geslaagd weer een afwisselend en boeiend programma samen te stellen. We zien het komende seizoen dan ook met vertrouwen tegemoet.

15-03-2024
Nieuwsbrief maart 2024

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst op vrijdag 22 maart. Onze gast is Rolling Home uit
Sneek. Het koor werd in 1994 opgericht als Shantykoor maar in de loop van de jaren is het genre
verschoven naar Folk.

22-03-2024
Rolling Home uit Sneek

Het koor werd in 1994 opgericht als Shantykoor maar in de loop van de jaren is het genre
verschoven naar Folk.

15-02-2024
Simon Vuyk

Criminoloog en misdaadjournalist uit Harlingen, o.a. bekend als naaste medewerker van Peter R. de Vries.

08-02-2024
Nieuwsbrief februari 2024

Graag nodigen wij u uit voor onze bijeenkomst op 15 februari. Onze spreker is Simon Vuyk uit
Harlingen. Hij houdt een lezing met de titel “Tegen geweld en voor vriendschap”.

24-01-2024
Commissaris van de Koning, drs. Arno Brok

Hij praat ons bij over het reilen en zeilen in de provincie.

17-12-2023
Kerstmiddag met De Krystreizigers

Kerstliedjes van overal door Frederike Kleefstra, Marijke Rodenburg, Klaas de Vries, Tsjamme Overal en pianiste Corinne Staal.
Zondagmiddag 17 december, 15.00 uur.
 

De Krystreizigers
04-12-2023
Nieuwsbrief december 2023

Graag nodigen wij u uit voor de kerstmiddag op zondag 17 december, met de Krystreizigers. De Krystreizigers bestaan uit

17-11-2023
Manon Borst, directeur van Museum Martena

Zij vertelt over de Martenastins, de tuin en uiteraard het museum.

19-10-2023
Gerard en Compagnie - Jaarvergadering

19:30u. Jaarvergadering .
Met muzikaal programma rond Emily Dickinson.